English   دری

نوع محصول: ولایت : نوع خرید : محصول : از تاریخ : الی :
select
select
ولایتتاریخنباتنوع خریدنوع محصولوارد شده ازکیلوگرام/لیتر/افغانی
کابل1396-05-22گندمپرچونمحلیمحلی22.90
کابل1396-05-22اردپرچونمحلیمحلی24.00
کابل1396-05-22برنجپرچونمحلیمحلی50.00
کابل1396-05-22جواریپرچونمحلیمحلی24.30
کابل1396-05-22ماشپرچونمحلیمحلی46.43
کابل1396-05-22نخودپرچونمحلیمحلی121.70
کابل1396-05-22لوبیاپرچونمحلیمحلی119.30
کابل1396-05-22انگورپرچونمحلیمحلی40.00
کابل1396-05-22زردالوپرچونمحلیمحلی32.10
کابل1396-05-22شفتالوپرچونمحلیمحلی57.10
کابل1396-05-22الوپرچونمحلیمحلی35.70
کابل1396-05-22تربوزپرچونمحلیمحلی10.00
کابل1396-05-22خربوزهپرچونمحلیمحلی21.40
کابل1396-05-22کچالوپرچونمحلیمحلی25.70
کابل1396-05-22بادنجان رومیپرچونمحلیمحلی15.00
کابل1396-05-22پیازپرچونمحلیمحلی27.86
کابل1396-05-22بامیهپرچونمحلیمحلی20.00
کابل1396-05-22بادرنگپرچونمحلیمحلی20.00
کابل1396-05-22کدوپرچونمحلیمحلی15.00
کابل1396-05-22بادنجان سیاهپرچونمحلیمحلی15.00
کابل1396-05-22گندمپرچونوارداتیسایر کشورها22.14
کابل1396-05-22شکرپرچونوارداتیسایر کشورها50.00
کابل1396-05-22روغن مایعپرچونوارداتیسایر کشورها88.00
کابل1396-05-22روغن جامدپرچونوارداتیسایر کشورها75.00
کابل1396-05-22برنجپرچونوارداتیسایر کشورها88.00
کابل1396-05-22اردپرچونوارداتیپاکستان25.80
کابل1396-05-22اردپرچونوارداتیقزاقستان25.00
کابل1396-05-22گندمعمدهمحلیمحلی18.50
کابل1396-05-22گندمعمدهوارداتیسایر کشورها17.80
کابل1396-05-22برنجعمدهمحلیمحلی42.85
کابل1396-05-22برنجعمدهوارداتیسایر کشورها80.80
کابل1396-05-22اردعمدهمحلیمحلی22.60
کابل1396-05-22اردعمدهوارداتیپاکستان23.00
کابل1396-05-22اردعمدهوارداتیقزاقستان23.80
کاپیسا1396-05-22گندمپرچونمحلیمحلی20.00
کاپیسا1396-05-22برنجپرچونمحلیمحلی40.00
کاپیسا1396-05-22جواریپرچونمحلیمحلی20.00
کاپیسا1396-05-22ماشپرچونمحلیمحلی46.42
کاپیسا1396-05-22نخودپرچونمحلیمحلی121.44
کاپیسا1396-05-22لوبیاپرچونمحلیمحلی96.42
کاپیسا1396-05-22زردالوپرچونمحلیمحلی35.00
کاپیسا1396-05-22شفتالوپرچونمحلیمحلی30.00
کاپیسا1396-05-22الوپرچونمحلیمحلی30.00
کاپیسا1396-05-22تربوزپرچونمحلیمحلی10.00
کاپیسا1396-05-22خربوزهپرچونمحلیمحلی13.00
کاپیسا1396-05-22کچالوپرچونمحلیمحلی21.42
کاپیسا1396-05-22بادنجان رومیپرچونمحلیمحلی10.00
کاپیسا1396-05-22پیازپرچونمحلیمحلی25.00
کاپیسا1396-05-22بامیهپرچونمحلیمحلی30.00
کاپیسا1396-05-22بادرنگپرچونمحلیمحلی25.00
12345678910...