English   دری

نوع محصول: ولایت : نوع خرید : محصول : از تاریخ : الی :
select
select
ولایتتاریخنباتنوع خریدنوع محصولوارد شده ازکیلوگرام/لیتر/افغانی
کابل1396-01-29گندمپرچونمحلیمحلی23.60
کابل1396-01-29اردپرچونمحلیمحلی23.40
کابل1396-01-29برنجپرچونمحلیمحلی45.00
کابل1396-01-29جواریپرچونمحلیمحلی21.43
کابل1396-01-29ماشپرچونمحلیمحلی54.28
کابل1396-01-29نخودپرچونمحلیمحلی121.43
کابل1396-01-29لوبیاپرچونمحلیمحلی96.43
کابل1396-01-29کچالوپرچونمحلیمحلی20.00
کابل1396-01-29بادنجان رومیپرچونمحلیمحلی57.14
کابل1396-01-29پیازپرچونمحلیمحلی14.29
کابل1396-01-29بامیهپرچونمحلیمحلی70.00
کابل1396-01-29بادرنگپرچونمحلیمحلی40.00
کابل1396-01-29کدوپرچونمحلیمحلی30.00
کابل1396-01-29بادنجان سیاهپرچونمحلیمحلی30.00
کابل1396-01-29سیبپرچونمحلیمحلی85.70
کابل1396-01-29گندمپرچونوارداتیسایر کشورها22.14
کابل1396-01-29برنجپرچونوارداتیسایر کشورها81.00
کابل1396-01-29شکرپرچونوارداتیسایر کشورها50.00
کابل1396-01-29روغن مایعپرچونوارداتیسایر کشورها90.00
کابل1396-01-29روغن جامدپرچونوارداتیسایر کشورها71.90
کابل1396-01-29اردپرچونوارداتیپاکستان24.40
کابل1396-01-29اردپرچونوارداتیقزاقستان25.61
کابل1396-01-29گندمعمدهمحلیمحلی23.00
کابل1396-01-29برنجعمدهمحلیمحلی41.43
کابل1396-01-29اردعمدهمحلیمحلی21.54
کابل1396-01-29گندمعمدهوارداتیسایر کشورها19.60
کابل1396-01-29برنجعمدهوارداتیسایر کشورها76.40
کابل1396-01-29اردعمدهوارداتیقزاقستان23.22
کابل1396-01-29اردعمدهوارداتیپاکستان22.21
کابل1396-01-29کینوپرچونوارداتیسایر کشورها70.00
کاپیسا1396-01-29گندمپرچونمحلیمحلی22.85
کاپیسا1396-01-29اردپرچونمحلیمحلی23.50
کاپیسا1396-01-29برنجپرچونمحلیمحلی40.00
کاپیسا1396-01-29جواریپرچونمحلیمحلی20.00
کاپیسا1396-01-29ماشپرچونمحلیمحلی51.42
کاپیسا1396-01-29نخودپرچونمحلیمحلی117.14
کاپیسا1396-01-29لوبیاپرچونمحلیمحلی99.99
کاپیسا1396-01-29کچالوپرچونمحلیمحلی22.85
کاپیسا1396-01-29بادنجان رومیپرچونمحلیمحلی70.00
کاپیسا1396-01-29پیازپرچونمحلیمحلی13.57
کاپیسا1396-01-29بامیهپرچونمحلیمحلی90.00
کاپیسا1396-01-29بادرنگپرچونمحلیمحلی35.00
کاپیسا1396-01-29کدوپرچونمحلیمحلی30.00
کاپیسا1396-01-29بادنجان سیاهپرچونمحلیمحلی30.00
کاپیسا1396-01-29برنجپرچونوارداتیسایر کشورها77.29
کاپیسا1396-01-29شکرپرچونوارداتیسایر کشورها50.00
کاپیسا1396-01-29روغن مایعپرچونوارداتیسایر کشورها80.00
کاپیسا1396-01-29گندمپرچونوارداتیسایر کشورها22.85
کاپیسا1396-01-29کینوپرچونوارداتیسایر کشورها64.28
کاپیسا1396-01-29روغن جامدپرچونوارداتیسایر کشورها72.18
12345678910...