English   دری

نوع محصول: ولایت : نوع خرید : محصول : از تاریخ : الی :
select
select
ولایتتاریخنباتنوع خریدنوع محصولوارد شده ازکیلوگرام/لیتر/افغانی
کابل1399-02-24گندمپرچونمحلیمحلی30.00
کابل1399-02-24اردپرچونمحلیمحلی36.00
کابل1399-02-24برنجپرچونمحلیمحلی50.00
کابل1399-02-24ماشپرچونمحلیمحلی80.00
کابل1399-02-24نخودپرچونمحلیمحلی95.00
کابل1399-02-24لوبیاپرچونمحلیمحلی112.00
کابل1399-02-24کچالوپرچونمحلیمحلی31.00
کابل1399-02-24بادنجان رومیپرچونمحلیمحلی40.00
کابل1399-02-24پیازپرچونمحلیمحلی20.00
کابل1399-02-24اردپرچونوارداتیقزاقستان37.00
کابل1399-02-24برنجپرچونوارداتیسایر کشورها84.00
کابل1399-02-24شکرپرچونوارداتیسایر کشورها45.00
کابل1399-02-24روغن مایعپرچونوارداتیسایر کشورها100.00
کاپیسا1399-02-24گندمپرچونمحلیمحلی30.00
کاپیسا1399-02-24اردپرچونمحلیمحلی34.30
12345678910...