English   دری

نوع محصول: ولایت : نوع خرید : محصول : از تاریخ : الی :
select
select
ولایتتاریخنباتنوع خریدنوع محصولوارد شده ازکیلوگرام/لیتر/افغانی
کابل1396-03-30گندمپرچونمحلیمحلی21.20
کابل1396-03-30اردپرچونمحلیمحلی25.70
کابل1396-03-30برنجپرچونمحلیمحلی44.40
کابل1396-03-30جواریپرچونمحلیمحلی20.40
کابل1396-03-30ماشپرچونمحلیمحلی64.50
کابل1396-03-30نخودپرچونمحلیمحلی115.00
کابل1396-03-30لوبیاپرچونمحلیمحلی120.00
کابل1396-03-30تربوزپرچونمحلیمحلی12.90
کابل1396-03-30خربوزهپرچونمحلیمحلی30.30
کابل1396-03-30کچالوپرچونمحلیمحلی23.90
کابل1396-03-30بادنجان رومیپرچونمحلیمحلی30.00
کابل1396-03-30پیازپرچونمحلیمحلی20.00
کابل1396-03-30بامیهپرچونمحلیمحلی30.00
کابل1396-03-30بادرنگپرچونمحلیمحلی15.00
کابل1396-03-30کدوپرچونمحلیمحلی15.00
کابل1396-03-30بادنجان سیاهپرچونمحلیمحلی15.00
کابل1396-03-30گندمپرچونوارداتیسایر کشورها21.00
کابل1396-03-30شکرپرچونوارداتیسایر کشورها50.00
کابل1396-03-30روغن مایعپرچونوارداتیسایر کشورها90.00
کابل1396-03-30روغن جامدپرچونوارداتیسایر کشورها74.60
کابل1396-03-30برنجپرچونوارداتیسایر کشورها82.10
کابل1396-03-30اردپرچونوارداتیپاکستان26.40
کابل1396-03-30اردپرچونوارداتیقزاقستان26.80
کابل1396-03-30گندمعمدهمحلیمحلی19.30
کابل1396-03-30گندمعمدهوارداتیسایر کشورها19.10
کابل1396-03-30برنجعمدهمحلیمحلی40.40
کابل1396-03-30برنجعمدهوارداتیسایر کشورها78.30
کابل1396-03-30اردعمدهمحلیمحلی23.40
کابل1396-03-30اردعمدهوارداتیپاکستان24.50
کابل1396-03-30اردعمدهوارداتیقزاقستان24.82
پروان1396-03-30گندمپرچونمحلیمحلی22.67
پروان1396-03-30اردپرچونمحلیمحلی23.75
پروان1396-03-30برنجپرچونمحلیمحلی41.95
پروان1396-03-30جواریپرچونمحلیمحلی20.53
پروان1396-03-30ماشپرچونمحلیمحلی50.26
پروان1396-03-30نخودپرچونمحلیمحلی118.96
پروان1396-03-30لوبیاپرچونمحلیمحلی120.53
پروان1396-03-30کچالوپرچونمحلیمحلی23.92
پروان1396-03-30بادنجان رومیپرچونمحلیمحلی28.92
پروان1396-03-30پیازپرچونمحلیمحلی17.28
پروان1396-03-30بامیهپرچونمحلیمحلی32.50
پروان1396-03-30بادرنگپرچونمحلیمحلی15.00
پروان1396-03-30کدوپرچونمحلیمحلی10.00
پروان1396-03-30بادنجان سیاهپرچونمحلیمحلی25.00
پروان1396-03-30گندمپرچونوارداتیسایر کشورها21.69
پروان1396-03-30اردپرچونوارداتیپاکستان25.80
پروان1396-03-30اردپرچونوارداتیقزاقستان24.75
پروان1396-03-30برنجپرچونوارداتیسایر کشورها73.62
پروان1396-03-30شکرپرچونوارداتیسایر کشورها51.50
پروان1396-03-30روغن مایعپرچونوارداتیسایر کشورها84.87
12345678910...